Deklaracja dostępności

Grafika artykułu: Deklaracja dostępności
Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://gok.lanckorona.pl

Dane teleadresowe Jednostki:
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
 ul. Krakowska 8
34-143 Lanckorona
tel. 33 876-35-67

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-04
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:
 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Jednostka nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 • Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje,
 • Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Dziadkowiec
e-mail: gok_lanckorona@tlen.pl
Telefon: 33 33 876-35-67

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
 • Budynek jest  przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Budynek posiada podjazd z zewnątrz dla osób z trudnościami w  poruszaniu się.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Obiekt jest wyposażony w miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.