Regulamin organizacji i udostępniania zbiorów

Grafika artykułu: Regulamin organizacji i udostępniania zbiorów
załącznik do Zarządzenia Nr 15/2022 
Dyrektora GOK w Lanckoronie
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Regulamin organizacji i udostępniania zbiorów
Izby Muzealnej im. Prof. Antoniego Krajewskiego w Lanckoronie,
działającej w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie


ROZDZIAŁ I. 

PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Izba Muzealna im. prof. Antoniego Krajewskiego w Lanckoronie, zwana dalej  w skrócie ”IM”, jest częścią składową samorządowej instytucji kultury gminy Lanckorona, Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie zwanej dalej „GOK”, działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XII/114/2000 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, Uchwały Nr IV/25/2002  Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem IM jest GOK.

2. Siedzibą IM jest zabytkowy drewniany dom przy Rynku, u zbiegu z ulicą Piłsudskiego. Adres: Rynek 23, 34-143 Lanckorona.

 3. IM pełni niezależną funkcję w strukturze GOK, tzn. posiada odrębny budynek  i księgi inwentarzowe.

4. IM nie posiada osobowości prawnej. 

5. Terenem działania IM jest obszar gminy Lanckorona i powiatu wadowickiego.

 6. Regulamin określa ogólne zasady organizacji i funkcjonowania IM.

7. IM używa pieczęci nagłówkowej o treści: – Izba Muzealna z logo graficznym – która jest używana do znakowania eksponatów, inwentarzy, rejestrów, pozostałych dokumentów i korespondencji.

ROZDZIAŁ II

MISJA, WIZJA I CEL DZIAŁALNOŚCI IZBY MUZEALNEJ

Misja: Jesteśmy po to by odkrywać, chronić oraz przybliżać współczesnym i przekazać następnym pokoleniom dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy Lanckorona.

Wizja: Chcemy działać na polu kształtowania człowieka świadomego swojej tożsamości, oraz pragniemy stać się instytucją kulturalną rozpoznawalną, reprezentacyjną i przyjazną mieszkańcom oraz gościom gminy Lanckorona. 

Cel: Nadać przeszłości nową jakość w budowaniu tożsamości. 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA IZBY MUZEALNEJ

1. Zadania IM są określone zgodnie z przepisami ustawy, statutu GOK i programu  działalności:

1) gromadzenie zbiorów muzealnych i archiwaliów, obejmujących: zakupy, darowizny, zapisy, depozyty, a także obiekty uzyskane drogą badań archeologicznych, które związane są z historią oraz kulturą materialną i duchową gminy Lanckorona; 

2) ewidencjonowanie, dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów według reguł przyjętych w muzealnictwie, obejmujących przede wszystkim dobra kultury ludowej obszaru gminy Lanckorona, powiatu wadowickiego; 

3) przechowywanie gromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; 

4) zabezpieczenie muzealiów oraz w miarę możliwości dokumentowanie i zabezpieczanie w terenie obiektów kultury materialnej; 

5) organizowanie wystawy stałej i wystaw czasowych oraz wydarzeń kulturalnych w budynku i otoczeniu IM; 

6) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych;

7) tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą, folklorem, etnografią, sztuką ludową gminy Lanckorona i regionu wadowickiego w kontekście sztuki polskiej;

8) konserwację zbiorów zleca się zewnętrznym profesjonalnym podmiotom konserwatorskim; 

9) prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, itp.

10) nawiązywanie i prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury, tradycji i historii regionalnej ziemi lanckorońskiej;

11) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z innymi placówkami muzealnymi.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA IZBĄ MUZEALNĄ

1. Ogólny nadzór nad IM sprawuje dyrektor GOK. 

2. Dyrektor zarządza IM, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

3. Do podstawowych zadań dyrektora GOK w zakresie działalności IM należy: 

1)  nadzór nad majątkiem i zbiorami IM; 

2) nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi IM zaplanowanymi w budżecie GOK; 

3) wydawanie w obowiązującym trybie GOK regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących IM; 

4) rozliczanie dokumentów finansowych z głównym księgowym GOK; 

5) kierowanie i nadzór w zakresie: inwentaryzacji zbiorów muzealnych; badań i opracowań naukowych; gromadzenia, przechowywania i konserwacji zbiorów; zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą, pożarem i uszkodzeniem; 

6) nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym mienia IM, w tym zabezpieczenia p.poż i systemu dozoru; 

4. Dyrektor może powierzyć realizację zadań dotyczących obsługi IM    wyznaczonemu pracownikowi w zakresie: 

1)  prowadzenia  bieżącej korespondencji i dokumentacji działalności IM; 

2) prowadzenia księgi inwentarzowej muzealiów, ksiąg inwentarzowych pomocniczych eksponatów będących poza zabytkami, księgi depozytów, kart ewidencyjnych eksponatów muzealnych (w formie elektronicznej) oraz księgi wpływu muzealiów; 

3) prowadzenia spraw związanych z ruchem muzealiów (udostępnianie zbiorów własnych oraz wypożyczanie od innych muzeów, instytucji i osób); 

4) gromadzenia i przechowania dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej, muzealiów będących pod opieką IM; 

5) prowadzenia działalność oświatowej i dydaktycznej; 

6) organizowania działalności popularyzatorskiej dla środowiska, w tym: lekcji muzealnych, odczytów, prelekcji, plenerów artystycznych, warsztatów, konkursów, spotkań tematycznych, wycieczek turystycznych, imprez środowiskowych, itp.; 

7) działań promocyjnych i dbania o graficzny i merytoryczny wizerunek IM na str. www i portalach społecznościowych; 

8) prowadzenia komputerowej bazy danych w zakresie informacji historycznej i regionalnej;

9) obsługiwania imprez kulturalnych, wykonywania dokumentacji fotograficznej imprez i muzealiów; 

10) opracowywania publikacji dotyczących zbiorów IM i historii Lanckorony; 

11) opracowywania planów działalności IM i sporządzania sprawozdań które przedkłada do akceptacji dyrektorowi GOK; 

12) współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie, w zakresie ochrony gromadzonych zabytków ruchomych; 

13) współpracy merytorycznej z muzeami w Wadowicach, Bielsku-Białej  czy w Krakowie.

ROZDZIAŁ V.

IZBA MUZEALNA GROMADZI MUZEALIA I ARCHIWALIA

IM gromadzi muzealia i archiwalia z zakresu historii, etnografii, sztuki, archeologii gminy Lanckorona.  

Zbiory IM oznakowane są symbolami: ML – Muzeum Lanckorona, ML/nr inwentarza.

ROZDZIAŁ VI. 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Zwiedzanie zbiorów IM jest odpłatne. Ceny biletów wynoszą:

Bilet normalny  – 6 zł

Bilet ulgowy  – 5 zł

Godzina pracy przewodnika  – 95 zł

1) Ulgi w opłatach za wstęp przysługują:

a) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;

b) kombatantom;

c) uczniom szkół podstawowych, średnich, zawodowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;

d) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;

2) Zwolnienie z opłat przysługuje:

a) osobom powyżej 65. roku życia, będącym mieszkańcami gminy Lanckorona;

b) uczniom szkół podstawowych i przedszkoli gminy Lanckorona;

3) Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

b) legitymacje emeryta-rencisty;

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub jej stopień;

d) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

e) dokumenty potwierdzające wiek;

f) inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.

2. Zwiedzanie jest możliwe tylko w obecności pracownika.

 3. Zorganizowane grupy szkolno-turystyczne mogą zwiedzać IM z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. 

4. IM można zwiedzać  w godzinach: 

– poniedziałek:  10.00–16.00

– wtorek:  10.00–16.00

– środa:  10.00–16.00

– czwartek:  10.00–16.00

– piątek:  10.00–16.00

– sobota:  10.00–17.00 (od maja do września 10.00–18.00)

– niedziela:  10.00–17.00 (od maja do września 10.00–18.00)

ROZDZIAŁ VII.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

W IM obowiązują i przeprowadzane są następujące kontrole: 

1. Inwentaryzacja wyposażenia oparta jest na ogólnie obowiązujących przepisach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. 

2. Inwentaryzacja muzealiów: 

1) IM przeprowadza co dwa lata uproszczoną inwentaryzację muzealiów oraz dóbr kultury przyjętych do depozytu, przy czym: uproszczona inwentaryzacja polega na porównaniu stanu rzeczywistego z zapisami w księdze inwentarzowej muzealiów, w księdze depozytów muzealiów oraz na ustaleniu i wyjaśnieniu różnic, a wyniki uproszczonej inwentaryzacji stwierdza się protokolarnie;

2) pełną inwentaryzację zarządza dyrektor GOK; 

3) pełną lub uproszczoną inwentaryzację przeprowadza komisja inwentaryzacyjna, a przewodniczącego oraz członków komisji powołuje dyrektor GOK; 

4) szczegółowe zasady inwentaryzacji muzealiów określają przepisy resortowe.


PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE IZBY MUZEALNEJ

1. Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury (z dnia 15 lutego 1962 r. ze zmianami) IM prowadzi następujące rejestry: 

Księga inwentarzowa muzealiów Izby Muzealnej,

Księga wpływu muzealiów,

Księgi inwentarzowe pomocnicze eksponatów będących poza zabytkami, 

Księga depozytów,

Karty ewidencyjne eksponatów muzealnych (w formie elektronicznej). 

2. Księgi, o których mowa powyżej, powinny posiadać ponumerowane i trwale spięte ze sobą karty. Liczbę kart stwierdza Dyrektor GOK w Lanckoronie umieszczając na okładce stosowną klauzulę i podpis. 

3. Wpisy do dokumentacji ewidencyjnej, wymienionej w pkt. 1, dokonywane są w sposób trwały i czytelny. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zacieranie treści dokonywanych zapisów. 

4. Dopuszczalne jest utworzenie Księgi inwentarzowej z wydruków komputerowych, pod warunkiem umieszczenia w niej następujących danych: nazwa przedmiotu, pochodzenie, wartość początkowa, czas i miejsce powstania, materiał, wymiary, określenie cech charakterystycznych, nr inwentarzowy. Po zapełnieniu 1 str. formatu A4 są na bieżąco drukowane w formie poziomej. Aby wydruk komputerowy stał się str. inwentarza musi spełnić następujące kryteria: opatrzenie pieczęcią nagłówkową IM oraz pieczęciami imiennymi i podpisami dyrektora i głównego księgowego GOK oraz parafą pracownika, który dokonał wpisu eksponatów w rubryki.  Po opieczętowaniu i podpisaniu wydruk staje się oryginalną str. inwentarza. Strony przechowuje się w specjalnej teczce, zszyte zszywaczem, aż uzbiera się 100 str. Wtedy oddaje się inwentarze do trwałego zszycia i oprawienia introligatorskiego. Dokumentacja ewidencyjna udostępniana jest w obecności dyrektora GOK lub pracownika jedynie organom kontroli. 

ROZDZIAŁ VIII. 

PRZEPISY KOŃCOWE

Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie odpowiednim dla jego wprowadzenia.

Podpisano:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie

Małgorzata Dziadkowiec