Jarmark

Grafika artykułu: Jarmark

rys. Kazimierz Wiśniak


Lanckoroński Jarmark Rękodzieła

Lanckoroński Jarmark Rękodzieła to plenerowa, cykliczna impreza, organizowana w weekendy od piątku do niedzieli przez Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie o charakterze wystawienniczym i promocyjnym z dopuszczoną możliwością handlu wystawianym asortymentem. Impreza promuje lokalne rękodzieło Lanckorony i okolic, zaprasza rękodzielników chętnych do wystawienia swoich prac z innych części kraju, zapewnia szeroki wybór osobom  szukającym niecodziennych przedmiotów. Lanckoroński Jarmark Rękodzieła spełnia funkcję promocyjną, będąc dodatkową atrakcją dla turystów odwiedzających urokliwą Lanckoronę.


Dodatkowe informacje o Lanckorońskim Jarmarku Rękodzieła można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 lub w Muzeum na rynku, telefonicznie:  33-876-35-67 lub pocztą e-mail: gok_lanckorona@tlen.pl


Regulamin Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła

 I. Informacje ogólne


1. Lanckoroński Jarmark Rękodzieła (dalej „Jarmark”) jest cykliczną imprezą nieregularną. Odbywa się w weekendy od piątku do niedzieli w terminie każdorazowo zapowiadanym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Jarmark organizowany jest w Lanckoronie na rynku w wyznaczonym miejscu (tzw. mały rynek).

3. Organizatorem Jarmarku jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie (dalej GOK), ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona.

4. Nadzór nad prowadzeniem Jarmarku sprawuje Dyrektor GOK.

5. Bezpośredni nadzór nad Jarmarkiem sprawują osoby wyznaczone przez Dyrektora GOK. Osoby  te są zobowiązane do noszenia identyfikatorów Organizatora.


II. Warunki uczestnictwa i rezerwacji

1. Wystawcy mogą prowadzić działalność wystawienniczą i handlową wyłącznie na straganach ustawianych w tym celu przez GOK.

2. Przedmiotem wystawy i handlu mogą być wyroby przemysłu ludowego, artystycznego i rzemiosła w tym:

               a) produkty regionalne,

               b) artykuły rękodzielnicze,

c) artykuły żywnościowe o charakterze regionalnym.

3. Wszystkie eksponaty muszą być wystawiane wyłącznie na wynajętym stoisku wystawowym (straganie i przestrzeni bezpośrednio wokół straganu). Zabrania się ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na jezdniach i chodnikach, w przejściach przeznczonych do ruchu oraz ustawiania nakryć służących do ochrony przed deszczem, słońcem czy kurzem w sposób hamujący płynność ruchu.

4. Rezerwacji stoiska wystawowego (straganu) można dokonać w GOK lub w Sklepiku z Pamiątkami w Muzeum na Rynku z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Wystawcy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stoisk bez prawa odstępowania ich innym osobom bez zgody Organizatora.

6. Zarezerwowane stoisko (stragan) należy zająć do godz. 10.00. Niezajęcie stanowiska do godz. 10.00 upoważnia Organizatora do dysponowania tym stanowiskiem.  

7. Za wynajem stoiska (straganu i przestrzeni przylegającej) GOK pobiera opłatę w wysokości 40 zł za dzień.

8. Wystawca może zrezygnować z udziału w Jarmarku, informując o tym Organizatora najpóźniej na dwa dni przed datą, na którą została dokonana rezerwacja.

9. Gdy wystawca zrezygnuje z udziału w Jarmarku później niż w terminie określonym w pkt. II.8, organizator ma prawo do dysponowania tym miejscem i przydzielenia go innemu wystawcy.

 

III. Przepisy porządkowe

1. Wystawca biorący udział w Lanckorońskim Jarmarku Rękodzieła jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zajęcie stanowiska wystawienniczego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Wystawcy i uczestnicy biorący udział w Lanckorońskim Jarmarku Rękodzieła są obowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa ogólnego i lokalnego, w tym sanitarnych i porządkowych.

4. Wystawcy, którzy ustawią swoje stoisko poza miejscem wyznaczonym przez organizatora lub nie zastosują się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym,  mogą zostać ukarani przez służby porządkowe.

5. Wystawcy zobowiązani są do handlu wyłącznie asortymentem zgodnym z charakterem Jarmarku. Zabrania się handlu alkoholem nie będącym przetworem domowym, tytoniem i innymi używkami, lekami, bronią, materiałami palnymi oraz wybuchowymi, przedmiotami przemysłowymi nieprzedstawiającymi wartości rękodzielniczej, przedmiotami propagującymi faszystowski lub inny ustrój totalitarny.

6. Dopuszcza się sprzedaż alkoholu będącego przetworem domowej produkcji (np. nalewki) pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń.

7. Na Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających.

8. Prawo do udziału w Jarmarku tracą osoby, które naruszają niniejszy regulamin.

9. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku podczas Jarmarku i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.


IV. Ochrona danych osobowych

1. Udział w Jarmarku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć, filmów - z wizerunkiem wystawców - wykonanych podczas Jarmarku do celów prasowych, reklamowych, promocyjnych i dokumentujących działalność GOK.

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu organizacji Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła jest Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie (dalej GOK), ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona, tel. 33-876-35-67, e-mail: gok_lanckorona@tlen.pl

a) Dane osobowe wystawców Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji „Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła” na lanckorońskim rynku.

b) Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

c) W przypadku naruszenia przez Organizatora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu umożliwienia wystawienia stoiska podczas „Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła” przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

d) Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do możliwości wystawienia stoiska podczas „Lanckorońskiego Jarmarku Rękodzieła” organizowanego na lanckorońskim rynku.

e) Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.

f) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

g) Administrator danych informuje, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis Facebook na te serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

h) Dane osobowe zgromadzone na planach sytuacyjnych i listach wystawców oraz utrwalony i upubliczniony na stronie internetowej oraz Facebooku wizerunek będzie przechowywany przez Administratora do czasu istnienia strony internetowej lub do cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.


V. Przepisy sanitarne w związku z epidemią Sars-Cov-2

1. W związku z aktualnymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Jarmarku obowiązują zalecenia sanitarne przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wystawcy przy dokonywaniu transakcji mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek ochronnych. Zobowiązani są również do zapewnienia środków dezynfekujących dla personelu i odwiedzających stoisko. Uczestnicy Jarmarku powinni zakrywać usta i nos i zachowywać odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

2. W sytuacji wprowadzenia przez Radę Ministrów lub władze lokalne aktów prawnych w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uniemożliwiających zorganizowanie jarmarku, impreza zostanie odwołana, o czym organizator powiadomi na stronie https://gok.lanckorona.pl