Regulamin korzystania z Ogrodu

Grafika artykułu: Regulamin korzystania z Ogrodu
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2020
Dyrektora GOK w Lanckoronie
z dnia 24 września 2020 r.


Regulamin korzystania z Ogrodu przy budynku Izby Muzealnej w Lanckoronie, Rynek 23

§ 1. 

1. Teren Ogrodu przy budynku Izby Muzealnej w Lanckoronie, zwanego dalej Ogrodem, stanowi własność Gminy Lanckorona, a jego administratorem jest  Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8 w Lanckoronie, tel. 33 876 35 67. 
2. Ogród jest terenem urządzonej zieleni, ogólnodostępnym w godzinach pracy Izby Muzealnej.
3. Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są do poszanowania zieleni i wyposażania oraz zachowania porządku i czystości.

§ 2. 

W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się następujące zasady korzystania z Ogrodu:
1) osoby przebywające na terenie Ogrodu winny zachowywać się w sposób niezakłócający odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników; 
2) na teren Ogrodu dzieci do lat 10 mogą wchodzić wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
2) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Ogrodu może odbywać się pod warunkiem, że będą trzymane na uwięzi, w sposób nie powodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi oraz umożliwiający pełną kontrolę nad zwierzęciem;
3) osoby wprowadzające zwierzęta zobowiązane są do sprzątania pozostawionych przez nie odchodów oraz do niedopuszczenia do niszczenia przez nie roślinności; 
4) używanie sprzętu nagłaśniającego, grillowanie, organizacja imprez, umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń na płocie Ogrodu może odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia od administratora; 

§ 3. 

1) Handel w Ogrodzie można prowadzić wyłącznie na ustawionych w tym celu straganach, które wynajmować można za opłatą u administratora obiektu;
2) wysokość opłaty za wynajęcie straganu ustalana jest okresowo zarządzeniem administratora;

§ 4. 

Na terenie Ogrodu w szczególności zabrania się: 
1) podejmowania działań mogących uszkodzić znajdujące się w Ogrodzie eksponaty muzealne;
2) zaśmiecania Ogrodu i niszczenia roślinności;
3) przenoszenia elementów wyposażenia, takich jak ławki, stoły, kosze, stragany, itp. oraz używania ich niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 5. 

Zaleca się zachowanie ostrożności na terenie Ogrodu Rzemiosła podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych oraz burz. 

§ 6. 

W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku publicznego należy powiadomić służby porządkowe.

§ 7. 

1. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością obiektu rozstrzyga obsługa Izby Muzealnej. 
2. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu. 

§ 8.

Korzystanie z Ogrodu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podpisano:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie
Małgorzata Dziadkowiec