Praca GOK w 2021 roku

Grafika artykułu: Praca GOK w 2021 roku
Raport o pracy GOK w Lanckoronie w 2021 roku

Sprawy organizacyjne

GOK w Lanckoronie prowadzi działalność w siedzibie GOK przy ul. Krakowskiej 8 i Izbie Muzealnej (w tym sklepik z pamiątkami) przy Rynku 23. W strukturach GOK-u działa Gminna Orkiestra Dęta. Sala prób dla orkiestry znajduje się przy ul. 3 Maja 11. GOK w Lanckoronie zatrudnia 5 osób na 3,5 etatu. Stan zatrudnienia w 2021 roku nie uległ zmianie. Zajęcia w GOK-u prowadzą zatrudnieni pracownicy, instruktorzy pracujący na umowy zlecenia, instruktorzy pracujący nieodpłatnie (społecznie), instruktorzy organizacji wynajmujących sale w GOK-u.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury działał w warunkach specyficznych, gdyż musiał   znaleźć formułę funkcjonowania w okresie, gdyż przepisy sanitarne, wynikające z pandemii Sars Cov-19, w wielu okresach ograniczały bądź wręcz uniemożliwiały tradycyjne formy pracy. W związku z tym część wydarzeń realizowana była w formie transmisji, prezentacji i filmów on-line, emitowanych na stronie internetowej GOK, profilu Fb GOK i kanale You Tube. Nawet jeśli możliwy był udział uczestników w przestrzeni realnej, był on ograniczony co do liczby, stąd relacje i transmisje internetowe dotyczyły większości wydarzeń.
GOK intensywnie współpracował ze szkołami i organizacjami, m.in. pomagając w pozyskaniu środków zewnętrznych oraz wspomagając organizacyjnie dofinansowane tą drogą projekty. Aby rozszerzyć wachlarz możliwości, pracownicy i współpracownicy GOK zaangażowali się w powstanie nowego stowarzyszenia: Egida – Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie.
W 2021 r. utworzony został profil BIP dla GOK-u, który jest prowadzony na bieżąco. Przygotowane ponadto zostały wymagane dokumenty do wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA) w GOK, co umożliwiło dalsze regulowanie administracyjnych wymogów funkcjonowania GOK. 
Przez cały rok, w okresach, gdy umożliwiały to przepisy sanitarne,  prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Obok zajęć tradycyjnie organizowanych w Ośrodku, wprowadzone zostały ponadto m.in. warsztaty modelarskie, klub rękodzieła, programowania dla młodzieży  „Lanckoders”, fitness, katrate, łucznictwa, baletkowo, tańca z elementami akrobatyki, ceramiki 
(w tym wyjazdowej), a także wyjazdy na basen w Wadowicach. Kontynuowane były zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych, nauki gry na gitarze ogniska Terra Artis oraz nauki gry na instrumentach w ramach orkiestry.
Od wiosny 2021 r. GOK, na podstawie umowy użyczenia od gminy, GOK organizuje Lanckoroński Jarmark Rękodzieła w formule nieregularnej imprezy cyklicznej. Impreza odbywa się w oparciu o posiadane przez GOK 15 straganów, rozstawionych na płycie tzw. małego rynku. Do wydarzenia opracowany został Regulamin, obejmujący m.in. sprawy organizacyjne i cennik.
Pracownicy GOK współpracowali przy tworzeniu programów Telewizji Polskiej o gminie Lanckorona (TVP Kraków, TVP1), promowali naszą kulturę oraz przygotowywane imprezy i wydarzenia w Radio Kraków oraz na portalach internetowych powiatu wadowickiego i województwa małopolskiego. 
Ogłoszony też został konkurs na logo GOK, w wyniku którego opracowane zostało logo autorstwa Piotra Latuszka. W jury oceniającym prace zasiedli specjaliści pod kierownictwem prof. Jerzego Kuci. Opracowana i uruchomiona została nowa strona internetowa GOK z ciekawymi zakładkami tematycznymi.

Rok w GOK

Rok 2021 w pracy GOK rozpoczęły internetowe Ferie dla dzieci i młodzieży. W związku z zamknięciem Ośrodka dla uczestników zajęć z powodu pandemii, instruktorzy GOK opracowali cykl instruktarzy w formie filmów zamieszczanych w internecie, promujących wiele aktywności w czasie wolnym. Na ich podstawie zostały przeprowadzone konkursy, w których nagrodą był m.in. wydany przez GOK kalendarz z rysunkami Kazimierza Wiśniaka. 
Tematem wiodącym w pracy GOK w 2021 roku była 250. rocznica bitew lanckorońskich konfederacji barskiej. Już na początku roku GOK ogłosił interdyscyplinarny konkurs „Twierdza Lanckorona” pod patronatem Wójta, adresowany do uczniów szkół gminy Lanckorona. Konkurs miał działy: plastyczny, muzyczny, literacki oraz quiz historyczny. Na konkurs wpłynęło  ok. 90 prac plastycznych, w tym 16 makiet, 14 utworów literackich i 6 wykonań pieśni konfederackich. W quizie historycznym wzięło udział 28 uczniów. Dla zachowania przejrzystości i obiektywizmu oceny konkursu, komisje jury złożone były z nauczycieli danych przedmiotów ze wszystkich szkół gminy, a pytania do quizu ułożył niezależny historyk spoza naszej gminy. Całość koordynowali pracownicy GOK. W warunkach pandemicznych konkurs przeprowadzony został w formie hybrydowej. Uczestnicy nadsyłali prace w formie plików internetowych, a instruktorzy GOK przekazywali je pocztą e-mail jurorom. Ostateczna ocena odbyła się w ramach spotkań komisji. Wszystkie działania związane z konkursem były na bieżąco relacjonowane w mediach internetowych GOK, a wręczenie nagród nastąpiło podczas innych dużych wydarzeń związanych z rocznicą.
W orbicie 250-lecia GOK, we współpracy ze stowarzyszaniami, zorganizował m.in. „Festiwal hejnalistów z Lanckorońskiego Wzgórza” (wraz z Intrada. Towarzystwem Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie, dofinansowanie 20.000 zł z Mecenatu Małopolskiego), wystawę „Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców” w muzeum oraz „Z dziejów zamku i twierdzy w Lanckoronie” w Domu Golonki wraz z wernisażami z prelekcjami dr. Piotra Sadowskiego i dr. Krzysztofa Wielgusa (wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Lanckorońskiej, dofinansowanie 10.000 zł z Mecenatu Małopolskiego). W ramach dofinansowania do wystaw wykonane zostały kolejne prace dokumentujące i porządkujące zbiory Muzeum, nowa aranżacja wnętrz lanckorońskich w Muzeum oraz opracowane zostały scenariusze lekcji historycznych do wykorzystania w pracy Muzeum. Obydwa cykle wydarzeń patronatem objął Wójt Gminy Lanckorona, a Festiwal Hejnalistów  miał ponadto Honorowy Komitet Organizacyjny, w skład którego obok Wójta weszli: wicemarszałek Województwa Małopolskiego Iwona Gibas i radny małopolski Robert Bylica.
Do obydwu projektów GOK wydał kolorowe foldery, stanowiące cenny materiał promocyjny gminy. Aby obniżyć koszty działalności wydawniczej własnej oraz stowarzyszeń (w 2021 roku były to: kalendarz na 2021 rok, folder Festiwalu hejnalistów oraz Muzeum w Lanckoronie i kalendarz na 2022 rok), GOK pozyskał własną listę numerów ISBN z Biblioteki Narodowej, co skutkuje obniżeniem VAT na 5% oraz zamieszczeniem egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw w bibliotekach Narodowej oraz Jagiellońskiej. 
Wraz z Gminną Orkiestrą Dętą GOK zorganizował capstrzyk z koncertem połączonych orkiestr Gminnej z Lanckorony i z Kalwarii Zebrzydowskiej w przeddzień uroczystości 3 Maja (zadanie dofinansowane 1.500 zł  z konkursu ofert powiatu wadowickiego) oraz gminne uroczystości z okazji tej rocznicy.
Okres letni był bardzo intensywny. Dla dzieci zorganizowane zostały półkolonie Lato w Teatrze we współpracy z  Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (program finansowany z środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dofinansowanie 40.000 zł), wakacyjna świetlica objazdowa GOK we wszystkich miejscowościach gminy, liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w siedzibie GOK, a także wycieczka do Tylicza do Muzeum z rozbudowanym działem poświęconym konfederacji barskiej i Krynicy Zdroju do Muzeum Zabawki.
GOK uczestniczył też w programie „Sieć na kulturę” – ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju i współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wzięło w nim udział ośmioro uczniów szkół podstawowych z gminy Lanckorona, którzy podczas 31 godzin szkolenia uczyli się projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. W efekcie realizacji programu GOK pozyskał 6 nowych laptopów o łącznej wartości 10 tys. 947 zł.
We współpracy z GOK-iem zorganizowane zostały XIV Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis, obejmujący szeroki program wydarzeń  kulturalnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców i gości. 
Drugim wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym były XXIX Międzynarodowe warsztaty Filmu Animowanego z udziałem filmowców z 6 krajów. W ramach wydarzenia odbyły się też Warsztaty Młodzieżowe. Trzy filmy, które stworzyli podczas tych Warsztatów uczniowie z naszej gminy zyskały nominację w powiatowym Festiwalu Talenty 2022, a jeden z nich otrzymał nagrodę główną Talent 2022.
W okresie letnim Gminna Orkiestra Dęta w Lanckoronie zorganizowała wyjazd integracyjno-szkoleniowy nad morze, podczas którego rozbudowała repertuar utworów patriotycznych (dofinansowanie 8.000 zł z programy „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”), zaprezentowanych podczas uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada.
Dużym zainteresowaniem cieszył się, zorganizowany na rynku w Lanckoronie przez Fundację BONA oraz GOK koncert – poemat rockowy, poświęcony postaci Krzysztofa Klenczona. 
Jesienią GOK, we współpracy ze stowarzyszeniem Egida. Przyjaciele Muzeum w Lanckoronie zorganizował regionalny, interdyscyplinarny konkurs inspiracji twórczością Patronów Roku 2021 „Biesiada z Mistrzami” (dofinansowanie 10.000 zł z programu Mecenat Małopolski). Wzięli w nim dział uczestnicy z gmin: Lanckorona, Wadowice, Andrychów, Sucha Beskidzka i Pcim. Zarówno przeglądy konkursowe, jak i koncert finałowy w związku z pandemią odbywały się w formie hybrydowej. Zgłoszenia oceniała komisja konkursowa złożona ze specjalistów w dziedzinie literatury, plastyki i muzyki na podstawie nadesłanych plików pocztą elektroniczną, a koncert finałowy odbył się w GOK w gronie uczestników i opiekunów. Poszczególne fazy konkursu były na bieżąco relacjonowane 
i transmitowane w mediach internetowych. Konkurs objął patronatem Wójt Gminy Lanckorona.
GOK pomógł ponadto Kołu Łowieckiemu „Myśliwiec” w pozyskaniu 4.000 zł dofinansowania z małych grantów Województwa małopolskiego na wydanie monografii Koła i zorganizowanie w sali widowiskowej GOK wystawy poświęconej jego 40-leciu.
Wzorem ubiegłego roku GOK zorganizował akcję „Z Aniołami dla Seniorów”, polegającą na przygotowaniu przez mieszkańców (dzieci i młodzież z pomocą rodziców) upominków dla Seniorów z naszej gminy. Dystrybucji upominków, w związku z sytuacją epidemiczną, podjęli się sołtysi poszczególnych miejscowości, a delegacja GOK wraz z Gminną Orkiestrą Dętą z Lanckorony odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku. Delegacja przekazała upominki, a orkiestra zagrała dla pensjonariuszy „podwórkowy” koncert kolęd.
Rok w GOK zakończyły liczne wydarzenia w orbicie świąt Bożego Narodzenia oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez gminę we współpracy z Ośrodkiem. W ramach wydarzeń towarzyszących Jarmarkowi przeprowadzony został m.in. konkurs „Tradycyjna Wigilia” dla dzieci z klas 1-3. Hojne nagrody i wyróżnienia ufundował krakowski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Odbyły się też koncerty kolęd w wykonaniu uczniów ogniska Terra Artis oraz stowarzyszenia Meloarte, spektakle cieni dla dzieci w wykonaniu Teatru Figurek. Ponadto Stowarzyszenie Egida zorganizowało wraz z GOK-iem „Literackie Posiady w Muzeum”, na które zaproszony został Herbert Oleschko, wybitny specjalista w dziedzinie angelologii, autor książek i opracowań o aniołach, życiu duchowym i jego przejawach w zwyczajach i podaniach; autor i redaktor, zawodowo związany z wydawnictwem Akademii Muzycznej w Krakowie. Był to pierwszy z cyklu „Literackich posiadów w Muzeum”, kontynuowanego w roku bieżącym.

Finanse GOK

W 2021 roku GOK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 199.800 zł, dotację celową na pokrycie kosztów warsztatów wyjazdowych dla dzieci „Ceramiczne inspiracje” w wysokości 8.000 zł, a ze sprzedaży usług i działalności statutowej wypracował 298.866 zł, a z pozostałych przychodów – 7.900 zł. Koszty amortyzacji wyniosły 2 800 zł, zużycia materiałów i energii – 29.190 zł, usług obcych – 58.528 zł, podatki i opłaty wyniosły 1.808 zł, wynagrodzenia – 231.998. zł, składki ZUS, 51.844 zł, pozostałe koszty to 165 zł, a sprzedaż towarów w cenie zakupu to 137.964 zł. 
Na dzień 1 stycznia 2021 stan środków obrotowych wyniósł 3 485,10 zł, a na dzień 31 grudnia 2021 – 26.120,55zł zł. 
W ramach współpracy ze stowarzyszeniami i realizacji programów grantowych wspólnie pozyskaliśmy 104.447 zł (nie licząc Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis i Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego).

***
Dodać należy,  że wiele prac i działań GOK możliwe było dzięki pracy społecznej pracowników i współpracowników oraz przyjaciół GOK, wraz z udostępnianiem własnego sprzętu. Sprzęt komputerowy GOK: 2 komputery stacjonarne zakupione w 2013 r. i 2019 r, laptop zakupiony w 2018 r., w efekcie udziału w programie Sieć na Kulturę wzbogacił się 
o 6 laptopów z 2021 roku. GOK dysponuje także dwoma rzutnikami, kserokopiarką (urządzenie wielofunkcyjne, ale awaryjne) i drukarką atramentową A4 (również wyeksploatowana). GOK posiada dostęp do internetu, ale ma on zbyt słaby przesył, co okazuje się problemem przy próbie prowadzenia zajęć on-line w grupach, telekonferencji itp. Nie posiadamy odpowiednich programów. Brakuje też sprzętu audiowizualnego i nagłaśniającego spełniającego współczesne standardy. Potrzebny sprzęt zamierzamy pozyskać, m.in. tworząc aplikacje konkursowe.