Program działania 09.2020 - 08.2023

Grafika artykułu: Program działania 09.2020 - 08.2023
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie w okresie
od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2023 roku

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie jest przyjazną instytucją kultury, która dba o potrzeby kulturalne mieszkańców, uwzględniając wszystkie grupy wiekowe oraz tworząc więzi międzypokoleniowe. Jest miejscem integracji wszystkich środowisk kulturotwórczych gminy, poprzez wielostronną współpracę i wzajemne wspieranie swojej działalności.

Prowadząc zajęcia artystyczne i tematyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, gminny Ośrodek Kultury z jednej strony zaspokaja i kreuje potrzeby wyższego rzędu, z drugiej – kształtuje u mieszkańców świadomość odbiorców kultury tak lokalnie, jak uniwersalnie.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie dba o zachowanie i utrwalanie w świadomości mieszkańców i gości bogatych tradycji historycznych, kulturalnych i rękodzielniczych ziemi lanckorońskiej, poprzez organizację warsztatów, zajęć w kołach zainteresowań, opracowywania tematyczne, publikowane w formie elektronicznej i do druku.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie działa na atrakcyjnym terenie turystycznym, który od lat upodobali sobie twórcy i artyści. Największymi atrakcjami turystycznymi gminy są:

- ruiny zamku w Lanckoronie, związanego z wielkimi rodami Rzeczpospolitej od czasów Kazimierza Wielkiego do konfederacji barskiej;

- zabytkowy kompleks rynku w Lanckoronie z zabudową drewnianą i o znacznych walorach krajobrazowych, historycznych i architektonicznych w skali Polski;

- muzeum regionalne w zabytkowym domu drewnianym;

- zabytkowy kościół w Lanckoronie;

- zabytkowy kościół w Skawinkach na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej;

- zabytkowy murowany budynek austriackiej poczty konnej z 1780 r.  poczty w Izdebniku;

- liczne miejsca na terenie gminy związane z bitwami konfederacji barskiej,

- zabytkowe kapliczki i obiekty małej architektury;

- wysoko oceniane walory krajobrazowe.

Dlatego działalność Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje także kreowanie turystycznego wizerunku gminy, informację turystyczną oraz włączanie się w uatrakcyjnianie oferty kulturalnej dla przybywających gości.

4. W działalności Gminnego Ośrodka Kultury bardzo ważne jest pełne zaangażowanie w rozbudzanie i  zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, a jednocześnie uatrakcyjnianie oferty dla gości. Oba kierunki działalności winny składać się na podnoszenie poczucia wartości i dumy mieszkańców ziemi lanckorońskiej oraz wzmacnianie ich więzi ze swoją małą ojczyzną.

Finansowanie

Gminny Ośrodek kultury w Lanckoronie finansuje swoją działalność z budżetu gminy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnego pozyskiwania środków na działalność poprzez tworzenie autorskich programów i aplikowanie do funduszy zewnętrznych. 

Badanie potrzeb

Aby jak najlepiej realizować wizję Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie, konieczne są cykliczne konsultacje, prowadzone w formie wywiadów i ankiet kierowanych do pracowników i instruktorów ośrodka, dyrektorów szkół i nauczycieli, stowarzyszeń i środowisk duszpasterskich, sołtysów i rad sołeckich oraz do uczestników wydarzeń kulturalnych i turystów. Pozwoli to ewaluację prowadzonej działalności i szybkie reagowanie na rodzące się potrzeby.

Ponadto:

       Gminny Ośrodek Kultury, w oparciu o prowadzone zajęcia oraz wiedzę i umiejętności pracowników, wolontariuszy i współpracowników ze środowisk gminy będzie:

1) przygotowywał filmy promocyjne o stowarzyszeniach z terenu gminy;

2) opracowywał prezentacje multimedialne sylwetek osób zasłużonych z gminy Lanckorona;

3) opracowywał przewodniki w formie książeczek–folderów do tras edukacyjnych historyczno-przyrodniczych jako pokłosie zajęć prowadzonych w ramach Klubu Wędrowcy;

         4) opracowywał publikacje dokumentujące historię poszczególnych miejscowości gminy – zbieranie informacji przez wolontariuszy (zespół senior – junior); wydanie w formie elektronicznej i w miarę możliwości finansowych drukowanej;

5) We współpracy z środowiskiem artystycznym zaprzyjaźnionym z gminą opracuje i wydrukuje kalendarze lanckorońskie;  

        Za bardzo istotne przedsięwzięcie uznać trzeba uruchomienie w Muzeum punktu Informacji Turystycznej (np. w sklepie z pamiątkami).

Współpraca

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi przede wszystkim dla mieszkańców i we współpracy z mieszkańcami. Dlatego bardzo ważna jest wieloaspektowa współpraca ze stowarzyszeniami na terenie gminy Lanckorona, szkołami, Gminnym i Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną, radnymi, Urzędem Gminy Lanckorona, pracownikami promocji gminy, parafiami, DPS-em w Izdebniku, firmami i sponsorami.

Gminny Ośrodek Kultury nawiąże i będzie rozwijał współpracę oraz wymianę kulturalną również z ośrodkami kultury, środowiskami kulturotwórczymi, DPS-ami i warsztatami terapii zajęciowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w powiecie wadowickim i regionie.

Małgorzata Dziadkowiec